Apple Santa Rosa Plaza
Apple Santa Rosa

Address: 1071 Santa Rosa Plaza

Phone: (707) 508-3500

Apple Santa Rosa Plaza

Description - Apple Santa Rosa Plaza Apple Santa Rosa

Store hours:

Mon - Fri
10:00 a.m. - 9:00 p.m.
Sat
10:00 a.m. - 8:00 p.m.
Sun
11:00 a.m. - 6:00 p.m.